Slovenská lekárska spoločnosť 
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť 
Slovenská zdravotnícka univerzita
Univerzitná nemocnica Bratislava 

Vás pozývajú na

XII. ŠKOLA PNEUMOLÓGIE
A FTIZEOLÓGIE

 venovaná pamiatke prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc. 

30. 11. – 1. 12. 2023

HOTEL TATRA **** Námestie 1. mája 5, Bratislava

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia!

Je nám potešením oznámiť Vám, že po ťažkých rokoch pandémie COVID-19 obnovuje Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave spolu so Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou SLS, tradičné podujatie – Školu pneumológie a ftizeológie.

Podujatie má dlhoročnú históriu a je úzko zviazané s menami popredných osobností slovenskej pneumológie a ftizeológie, predovšetkým s profesorom Petrom Krištúfkom.

Profesor Krištúfek bol nielen velikánom nášho medicínskeho odboru, ale aj zapáleným pedagógom a Škola pneumológie a ftizeológie bola jeho najobľúbenejším „dieťaťom“.  Aj preto sme sa rozhodli venovať toto podujatie práve jemu ako prejav úcty a vďaky za celoživotné dielo.

Už samotný názov „Škola“ predznamenáva náplň podujatia. Program sme zostavili tak, aby pokryl celé spektrum zamerania nielen dospelej a detskej pneumológie a ftizeológie, ako aj príbuzných odborov, bez ktorých sa v našej každodennej praxi nezaobídeme – hrudníkovej chirurgie, rádiológie či klinickej imunológie a alergológie. Pozvanie prednášať prijali poprední slovenskí odborníci, čo je pre nás ako organizátorov cťou a záväzkom do ďalších rokov.

Prijmite, prosím, pozvanie na podujatie, ktoré má za cieľ nielen odborne vzdelávať a informovať o najnovších poznatkoch v oblasti pneumológie a ftizeológie, ale má byť aj miestom priateľských stretnutí a neformálnych rozhovorov, miestom spomalenia v hektickom predvianočnom období.  

Veríme, že si odnesiete množstvo cenných poznatkov a pookrejete v spoločnosti kolegov a priateľov. Na podujatí radi uvítame aj záujemcov z iných medicínskych špecializácií, lekárov v špecializačnej príprave, ako aj študentov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Zameranie na mladú, nastupujúcu generáciu je jedným z našich cieľov, nakoľko by sme radi prilákali do nášho krásneho odboru nové tváre, ktoré budú pokračovať v jeho tradícii a zároveň prinesú nové myšlienky, vízie a perspektívy napredovania.

Tešíme sa na stretnutie a spoločne strávený čas v Bratislave!

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH
prednosta KPaFaFD LF SZU a UNB
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
prezident SPFS SLS

MUDr. Zuzana Klimentová, PhD.
zástupkyňa prednostu KPaFaFD LF SZU a UNB

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.